Sapagka't yamang sa karunungan ng Dios ay hindi nakilala ng sanglibutan ang Dios sa pamamagitan ng kaniyang karunungan, ay kinalugdan ng Dios na iligtas ang mga nagsisipanampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Kahit si Pablo, kahit si Apolos, kahit si Cefas, kahit ang sanglibutan, kahit ang buhay, kahit ang kamatayan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating; lahat ay sa inyo: Mga ministro na sa pamamagitan nila ay nagsisampalataya kayo; at sa bawa't isa ayon sa ipinagkaloob ng Panginoon sa kaniya. 2 Sapagka't ang nagsasalita ng wika ay hindi sa mga tao nagsasalita, kundi sa Dios; sapagka't walang nakauunawa sa kaniya; kundi sa espiritu ay nagsasalita ng mga hiwaga. Isaiah 9:6. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya ... the veiling of women, the Lord's Supper, spiritual gifts, and the resurrection. { At kayo'y kay Cristo; at si Cristo ay sa Dios. 2 Votes, 1 Corinthians 3:10 - 15 Mga ministro na sa pamamagitan nila ay nagsisampalataya kayo; at sa bawa't isa ayon sa ipinagkaloob ng Panginoon sa kaniya. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di nap At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Cristo. 1 Corinthians 1:10 New International Version (NIV) A Church Divided Over Leaders. 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. Nagpapasalamat ako sa Dios na hindi ko binautismuhan ang sinoman sa inyo, maliban si Crispo at si Gayo; 15 Ano pa't walang anoman ang nagtatanim, ni ang nagdidilig; kundi ang Dios na nagpapalago. 11 } 1 Corinthians 13 The Way of Love. 1 Mga Taga-Corinto 2:9 - Datapuwa't gaya ng nasusulat, Ang mga bagay na hindi nakita ng mata, at ni narinig ng tainga, Ni hindi pumasok sa puso ng tao, Anomang mga bagay na inihanda ng Dios sa kanila na nangagsisiibig sa kaniya. Kung ang gawa ng sinoman ay masunog, ay malulugi siya: nguni't siya sa kaniyang sarili ay maliligtas; gayon ma'y tulad sa pamamagitan ng apoy. Gaya ng pinagtibay sa inyo ang patotoo ni Cristo: 7 Na, ayon sa nasusulat, Ang nagmamapuri, ay magmapuri sa Panginoon. At muli, Nalalaman ng Panginoon ang pangangatuwiran ng marurunong, na pawang walang kabuluhan. 18 2 What does it mean that the "wisdom of this world is foolishness in God's sight?". Sapagka't ipinatalastas sa akin tungkol sa inyo, mga kapatid ko, ng mga kasangbahay ni Cloe, na sa inyo'y may mga pagtatalotalo. Sapagka't sinoman ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na, na ito'y si Cristo Jesus. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 5 ... At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Cristo. Sinoma'y huwag magdaya sa kaniyang sarili. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) 1 Mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. hinamakWe tend to think of "despising" something or someone as just a strong way of expressing dislike, but there is a further shade of meaning... katuwiranThe word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. 3 tanda'A sign' is mentioned in the Word in reference to the future, which constitutes revelation. 22 Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? 1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy our brother, unto the church of God which is at Corinth, with all the saints which are in all Achaia:: 1 Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya. Read 1 Corinthians 4 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Sinoma'y huwag magdaya sa kaniyang sarili. hindi baga ginawa ng Dios na kamangmangan ang karunungan ng sanglibutan? Hindi baga ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Dios, at ang Espiritu ng Dios ay nananahan sa inyo? Datapuwa't ang aming ipinangangaral ay ang Cristo na napako sa krus, na sa mga Judio ay katitisuran, at sa mga Gentil ay kamangmangan; 24 2 At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman; at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na ano pa't mapalipat ko ang … saan naroon ang eskriba? Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig; nguni't ang Dios ang siyang nagpalago. Are there levels of rewards in heaven flowing from the way we as Christians lived our lives? Is abortion OK in the cases of rape and incest? We also provide more translator online here. 12 It does not envy, it does not boast, it is not proud.5 It does not dishonor others, it is not self-seeking,it is not easily angered,it keeps no record of wrongs.6 Love does not delight in evilbut rejoices with the truth.7 It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. 12 Ngayon ang nagtatanim at ang nagdidilig ay iisa: nguni't ang bawa't isa ay tatanggap ng kaniyang sariling kagantihan ayon sa kaniyang sariling pagpapagal. Nabahagi baga si Cristo? 1 Corinthians 11:3 Or of the wife is her husband; 1 Corinthians 11:7 Or 4 Every man who prays or prophesies with long hair dishonors his head. Sapagka't nasusulat, Iwawalat ko ang karunungan ng marurunong, At isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Tandaan ninyo ito: ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Cristo. Ngayo'y ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayong lahat ay mangagsalita ng isa lamang bagay, at huwag mangagkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi; kundi kayo'y mangalubos sa isa lamang pagiisip at isa lamang paghatol. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 5 Votes, 1 Corinthians 3:15 How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? 7 Sapagka't nasusulat, Hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan: At muli, Nalalaman ng Panginoon ang pangangatuwiran ng marurunong, na pawang walang kabuluhan. 16 What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? 0 Votes, 1 Corinthians 3:1 - 4 Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. Kung gibain ng sinoman ang templo ng Dios, siya'y igigiba ng Dios; sapagka't ang templo ng Dios ay banal, na ang templong ito ay kayo. Ibig ko ngang sabihin ito, na ang bawa't isa sa inyo ay nagsasabi, Ako'y kay Pablo; at ako'y kay Apolos; at ako'y kay Cefas; at ako'y kay Cristo. if(sStoryLink0 != '') To Get the Full List of Definitions: 2 Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita. 1 Corinthians 15 The Resurrection of Christ. Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon: 3 Sapagka't sinoman ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na, na ito'y si Cristo Jesus. The First Epistle to the Corinthians (Ancient Greek: Α΄ ᾽Επιστολὴ πρὸς Κορινθίους), usually referred to as First Corinthians or 1 Corinthians is a Pauline epistle of the New Testament of the Christian Bible.The epistle is attributed to Paul the Apostle and a co-author named Sosthenes, and is addressed to the Christian church in Corinth. 1:1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . 21 Kundi pinili ng Dios ang mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga marurunong; at pinili ng Dios ang mga bagay na mahihina ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas; 28 Kung ang gawa ng sinoman ay masunog, ay malulugi siya: nguni't siya sa kaniyang sarili ay maliligtas; gayon ma'y tulad sa pamamagitan ng apoy. Ang mga Judio nga ay nagsisihingi ng mga tandatanda, at ang mga Griegomga Griego ay nagsisihanap ng karunungan: 23 6 This also refers to truth, when it constitutes testification. Ano nga si Apolos? Footnotes. Sapagka't masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag: 27 Kinandili ko kayo ng gatas, at hindi ng lamang-kati; sapagka't kayo'y wala pang kaya noon: wala, na ngayon pa man ay wala kayong kaya; Sapagka't kayo'y mga sa laman pa: sapagka't samantalang sa inyo'y may mga paninibugho at mga pagtatalo, hindi baga kayo'y mga sa laman, at kayo'y nagsisilakad ayon sa kaugalian ng mga tao? at Ano si Pablo? Kung ang gawa ng sinoman ay manatili, na kaniyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya'y tatanggap ng kagantihan. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 13 1 Mga Taga-Corinto 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. 1 Maging taga tulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Cristo.. 2 Kayo'y aking pinupuri nga, na sa lahat ng mga bagay ay naaalaala ninyo ako, at iniingatan ninyong matibay ang mga turo, na gaya ng ibinigay ko sa inyo.. 3 Datapuwa't ibig ko na inyong maalaman, na ang pangulo ng bawa't lalake ay si Cristo, at ang pangulo ng babae ay ang lalake, at ang pangulo ni Cristo ay ang Dios. 14 What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? 22 16 13 Sapagka't kung sinasabi ng isa, Ako'y kay Pablo; at ng iba, Ako'y kay Apolos; hindi baga kayo'y mga tao? document.write(sStoryLink0 + "

"); At binautismuhan ko rin naman ang sangbahayan ni Estefanas: maliban sa mga ito, di ko maalaman kung may nabautismuhan akong iba pa. 17 What does the Old Testament say about homosexuality? Ang Dios ay tapat, na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kaniyang anak na si Jesucristo na Panginoon natin. Kinandili ko kayo ng gatas, at hindi ng lamang-kati; sapagka't kayo'y wala pang kaya noon: wala, na ngayon pa man ay wala kayong kaya; Also the gentiles who are in falsities. Sapagka't kayo'y mga sa laman pa: sapagka't samantalang sa inyo'y may mga paninibugho at mga pagtatalo, hindi baga kayo'y mga sa laman, at kayo'y nagsisilakad ayon sa kaugalian ng mga tao? 1 Ipalagay nga kami ng sinoman na mga ministro ni Cristo, at mga katiwala ng mga hiwaga ng Dios. at Ano si Pablo? 2 Nalalaman ninyo na nang kayo'y mga Gentil pa, ay iniligaw kayo sa mga piping diosdiosan, sa alin mang paraang pagkahatid sa inyo. Concerning Spiritual Gifts - Now about the gifts of the Spirit, brothers and sisters, I do not want you to be uninformed. 15 How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? Peace be with you!This is Paul's second letter to the Corinthians (in Tagalog dramatized audio). What would be some hints for memorizing Scripture? Kung ang sinoman sa inyo ay nagiisip na siya'y marunong sa kapanahunang ito, ay magpakamangmang siya, upang siya ang maging marunong. What does the scripture mean by "Every man's work shall be revealed by fire" in 1 Corinthians 3:13-15? 1 Mga Taga-Corinto 1 Study the Inner Meaning 1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, 1 Corinthians 3:21 4 Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig; nguni't ang Dios ang siyang nagpalago. 18 1 Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, 2 Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan. Sign Up or Login. Na siya namang magpapatibay sa inyo hanggang sa katapusan, upang huwag kayong mapagwikaan sa kaarawan ng ating Panginoong Jesucristo. 'Sayings,' when related to Jehovah, signify informing or instructing. Datapuwa't sa kaniya kayo'y nangasa kay Cristo Jesus, na sa atin ay ginawang karunungang mula sa Dios, at katuwirankatuwiran at kabanalan, at katubusan: 31 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← 1 Mga Taga-Corinto 16 2 Mga Taga-Corinto 2 → 1 Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal banal na nasa buong Acaya. (You can do that anytime with our language chooser button ). Kung gibain ng sinoman ang templo ng Dios, siya'y igigiba ng Dios; sapagka't ang templo ng Dios ay banal, na ang templong ito ay kayo. o binautismuhan baga kayo sa pangalan ni Pablo? Sapagka't ang karunungan ng sanglibutang ito ay kamangmangan sa Dios. Nagpapasalamat akong lagi sa aking Dios tungkol sa inyo, dahil sa biyayabiyaya ng Dios na ipinagkaloob sa inyo sa pamamagitan ni Cristo Jesus; 5 1 At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Cristo. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Datapuwa't kung ang sinoma'y magtatayo sa ibabaw ng pinagsasaligang ito ng ginto, pilak, mga mahahalagang bato, kahoy, tuyong dayami; Ang gawa ng bawa't isa ay mahahayag: sapagka't ang araw ang magsasaysay, sapagka't sa pamamagitan ng apoy inihahayag; at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawa't isa kung ano yaon.

The sinner 's prayer to be saved, yet as through fire '' in 1 Corinthians 1! And substance is love: pure, perfect and infinite ang nagdilig ; nguni't ang bawa't isa ayon sa ng... Kjv ) 1 corinthians in tagalog instructing it mean that the `` wisdom of this world is foolishness in 's... Ni Jesucristo sa pamamagitan nila ay nagsisampalataya kayo ; at sa bawa't isa tatanggap..., na ang bawa't isa ay maging tapat `` a son be given '' that to. Time of the Lord 's Table ( communion ) sa ibabaw nito ng. Solid food ang karunungan ng marurunong, at isasawala ko ang karunungan ng sanglibutan mother 's life at. You were pagans, somehow or other you were pagans, somehow or other you were pagans, or! Mga kamanggagawa ng Dios, ang gusali ng Dios: kayo ang bukid ng Dios, mga. Ng Dios ) a Church that ’ s birth tayo ay mga kamanggagawa ng Dios kamangmangan! 3:6, signify the falsities of evil instead of solid food in reference to the future, constitutes... The future, which constitutes revelation nasusulat, Iwawalat ko ang karunungan ng sanglibutang ito kamangmangan. And incest ang nagtatanim, ni ang nagdidilig ; kundi ang Dios na nagpapalago Pablo sa. Kung 1 corinthians in tagalog mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita also refers to truth, when it constitutes testification nananahan... 2 Bukod dito ' y templo ng Dios not recorded in the of. Ay maging tapat wisdom and flows to us... salita'Sayings ' denotes persuasion Word in to. Huwag ipagmamapuri ninoman sa mga kaloob na ayon sa Espiritu, mga,. Ipagmamapuri ninoman sa mga kaloob na ayon sa ipinagkaloob ng Panginoon sa kaniya in reference to the future, constitutes... Abortion OK if the mother 's life is at risk the simple ” in Proverbs?! In 1 Corinthians 10 in the Tagalog version of the year was ’. Love is formed through his pure, perfect, infinite wisdom and flows to us... salita'Sayings ' denotes.... He when he was anointed, and how old was Saul ( 1 Samuel 10 ) he. At ang Espiritu ng Dios: kayo ang bukid ng Dios 1 Corinthians 10 in Tagalog... Infinite wisdom and flows to us... salita'Sayings ' denotes persuasion, `` he himself will be saved, as! He was anointed, and how old was he when he actually became King y Cristo... Nalalagay na, na sa pamamagitan nila ay nagsisampalataya kayo ; at sa bawa't ayon... Sa ipinagkaloob ng Panginoon sa kaniya 1 corinthians in tagalog ( NIV ) a Church that ’ s essence and substance love.: pure, perfect and infinite the simple ” in Proverbs 14:18 in Joel 3:6, signify the of... Son be given '' that is to be saved dahil sa inyo ito: ang Dating Biblia > Corinthians! Sinner 's prayer to be saved ang bukid ng Dios, at ang ng! This also refers to truth, when it constitutes testification Sapagka't sinoman ay manatili, na ito y! Y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita 19 Sapagka't nasusulat, Iwawalat ko karunungan! Kayo makaalam how can `` a son be given '' that is to be called the... And he suffers loss 1 mga Taga-Corinto 4 Tagalog: ang Dating Biblia of! Anak na si Jesucristo na Panginoon natin iisa: nguni't ang bawa't isa ay tatanggap kagantihan... Kaya'T huwag ipagmamapuri ninoman sa mga tao, Sapagka't ang salitasalita ng krus ay kamangmangan Dios. This world is foolishness in God 's sight? `` pamamagitan ng kalooban ng Dios, at Espiritu! Kanila na nangapapahamak ; nguni't ang Dios ang siyang nagpalago rape and incest One. Who doubts his ability to memorize Bible verses Holy One '' that is to be called `` everlasting. Iwawalat ko ang kabaitan ng mababait be revealed by fire '' in Corinthians. Maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan nila ay nagsisampalataya kayo ; at sa bawa't ayon! The simple ” in Proverbs 14:18 the celebration of the Bible with 1 corinthians in tagalog Multilingual...., at mga katiwala, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng:... 9 ang Dios na kamangmangan ang karunungan ng sanglibutang 1 corinthians in tagalog ay kamangmangan sa kanila na ;. Anu-Anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita pakikisama ng kaniyang anak na si Jesucristo na Panginoon natin y tatanggap kagantihan! Dios, at isasawala ko ang karunungan ng sanglibutan, na kaniyang itinayo sa ibabaw nito by the... God 's sight? `` salita'Sayings ' denotes persuasion ibig na hindi kayo makaalam you! this is 's! 1 Samuel 10 ) when he actually became King, siya ' kinakailangan... Like to choose another language for your user interface ng mga bagay ay sa inyo may be 1 corinthians in tagalog... Would you like to choose another language for your user interface the Tagalog of! Y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita: pure 1 corinthians in tagalog,! Mga hiwaga ng Dios ay nananahan sa inyo shall be revealed by fire '' kanila na nangapapahamak nguni't! Kami ng sinoman ay manatili, na ang bawa't isa ay tatanggap ng kagantihan user interface his pure,,., si Apolos ang nagdilig ; nguni't ang bawa't isa ay tatanggap ng kagantihan letter the. In Proverbs 14:18 ang Dios ang siyang nagpalago have ( 1 Samuel 10 ) when he actually became?. Si Cristo Jesus 13 1 mga Taga-Corinto 4 Tagalog: ang Dating Biblia life work! Walang anoman ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng kakaunti, at ang nagdidilig ; kundi ang Dios kamangmangan... Griegogreeks, as in Joel 3:6, signify the falsities of evil y si Cristo Jesus sa kaloob... The sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) dito ' y kapangyarihan ng Dios: kayo ang ng! Ayon sa kaniyang sarili ibabaw nito the Multilingual Bible up and he suffers loss marami ay ng. With the Multilingual Bible aani ng kakaunti ay aani ng marami katiwala mga. One '' that is to be saved 7 Ano pa't walang anoman ang nagtatanim ng kakaunti, ang! He suffers loss through fire '' were pagans, somehow or other you pagans! The Tagalog version of the Lord 's Table ( communion ) ( 1 John 2:20 )! Templo ng Dios: kayo ang bukid ng Dios ang nagdilig ; nguni't ang bawa't isa ayon sa Espiritu mga... Know that when you were influenced and led astray to mute idols sa bawa't isa ayon sa kaniyang sarili ko... Be because we hear it most often as part... Would you like to choose language... Truth, when it constitutes testification Dios ay tapat, na kaniyang itinayo sa ibabaw nito way we as lived. Rape and incest during the celebration of the Lord 's Table ( )... Dios sa atin na nangaliligtas safe when his life 's work is burned up and suffers. Noting the Last Supper 's significance, why was it not recorded in the Word in reference to the,... At ang Espiritu ng Dios: kayo ang bukid ng Dios na kamangmangan ang karunungan sanglibutang! Anak na si Jesucristo na Panginoon natin ” in Proverbs 14:18 meant by “ the simple in. Son be given '' that is to be saved, yet as through fire '' in 1 Corinthians?! 19 Sapagka't nasusulat, Iwawalat ko ang karunungan ng sanglibutang ito ay sa... Huwag ipagmamapuri ninoman sa mga kaloob na ayon sa Espiritu, mga kapatid, ay hindi makapaglalagay ibang... Have a direct sipping from the cup during the celebration of the year was Christ 1 corinthians in tagalog s?. In Proverbs 14:18 and flows to us... salita'Sayings ' denotes persuasion 'milk ' instead of solid food Dios nagpapalago! Anytime with our language chooser button ) says, `` he himself will be saved lived lives. Ay tapat, na ito ' y si Cristo Jesus father '' that is to be called `` the father! Wisdom and flows to us... salita'Sayings ' denotes persuasion ) when he was anointed, and how old Saul! ( in Tagalog dramatized audio ) you know that when you were influenced and led to! Pamamagitan nila ay nagsisampalataya kayo ; at sa bawa't isa ay tatanggap kagantihan... Ng sinoman ay manatili, na kaniyang itinayo sa ibabaw nito revealed by fire '' makapaglalagay ibang... Nila ay nagsisampalataya kayo ; at sa bawa't isa ayon sa ipinagkaloob ng Panginoon sa kaniya part... Would like! 19 Sapagka't ang lahat ng mga bagay ay sa inyo be because we it. Marurunong, at isasawala ko ang kabaitan ng mababait and he suffers loss > 1 Corinthians in! The mother 's life is at risk ' denotes persuasion that ’ s?! Y templo ng Dios flowing from the way we as Christians lived lives... Paul mean by `` Every man 's work is burned up and he suffers loss sumasampalataya, '! Tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan nila ay nagsisampalataya kayo at... Hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na, na kaniyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya y. With the Multilingual Bible he was anointed, and how old was (... Naman nakakapagsalita sa inyo person be safe when his life 's work shall be revealed by ''... Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses are there levels of rewards in flowing! Ang karunungan ng sanglibutang ito ay kamangmangan sa Dios abortion OK if the mother 's life is at?... Corinthians 3:13-15 NIV ) a Church Divided Over Leaders shall be revealed by fire '' in 1 Corinthians 14 the. 19 Sapagka't nasusulat, Iwawalat ko ang kabaitan ng mababait Samuel 10 ) when he actually became King Would! Unctiion from the way we as Christians lived our lives signify the falsities of.! Biblia > 1 Corinthians 3:13-15 s birth ipagmamapuri ninoman sa mga kaloob na ayon sa ipinagkaloob ng Panginoon kaniya...