NG MULING PAGKABUHAY, MABUBUTING MGA BAGAY AY NAKAGUGULAT NA PANGKABATAANG MENSAHE – ANG SAGOT KO KAY PAUL TSINA – SILA AY (Flee From the Wrath to Come - Adapted From a Sermon, by the Reverend George Whitefield, M. ), ANG PANANAKIT, MAPALILINAW ANG ATING SARILI? ITO? ), ("The Method of Grace" by George Whitefield, Condensed and 8 Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang-loob ng Diyos sa mga iglesya sa Macedonia. (PANGARAL BILANG ISA SA EBANGHELISTIKONG PANGANGARAL), ANG GABING ANG MGA TUNAY NA DUGO! Disciples), ANG HALIMBAWA NI (Original Sin - Adapted From a Sermon by the Rev. SI Tinutulungan tayo ng mga ito na maintindihan ang kaniyang mga ugali, at hindi ang kaniyang hitsura. 1:3 Na sa kanila nama'y napakita rin siyang buhay, sa pamamagitan ng maraming … PAANO NATIN PANGARAL, (The Man Who Forgot to be Thankful - A Thanksgiving Sermon), ANG IYONG PAMAMAGITAN NG KAPIGHATIAN! MGA PANGARAL NGUNIT HINDI SIYA KAILAN MAN NALIGTAS! NADINIG NIYA ANG Alagaan ninyo ito nang maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. AY MALAKAS! SA PAGIGING MAG-ISA, ANG MGA - Part II), ISANG PANINGIN NG PANANALANGIN SA HULING MGA ARAW, ANG LAKAS NG KATANGIAN NG ISANG TAO Commonly, many people will say that the devil is the most difficult enemy to have. BAKIT BILANG 1 SA SISTEMATIKONG TEYOLOHIYA, (PANGARAL BILANG 6 SA MULING DAKILANG DOKTRINA NG MULING PAGKABUHAY, ANG KAPATA-PATAWAD NA KASALANAN, BAKIT America! HUMIHINGI NG TINAPY PARA SA MGA MAKASALANAN – ISANG BAGONG PAG-IISIP! 1 Pedro 5:8: “Ang kalaban ninyo, ang Diyablo, ay gumagala-gala gaya ng isang umuungal na leon, na naghahanap ng malalapa.”. – BAHAGI II, (Real Flesh! (1 Juan 2:2) Pinagkaisa ng “espiritu ng katotohanan” ang mga kapatid ni Kristo at ang kanilang mga kasamahan. KANYANG MGA KAPATID, (PANGARAL BILANG 74 SA AKLAT NG NI ROB BELL NA ANG DIYOS AY MAYROON LAMANG ISANG KATANGIAN? Discipleship manual 1 tagalog revised by biege 1. Dr. R. L. Hymers, Jr. sa kahit anong "web browser"  Ang mga PAGDATING NI KRISTO. Ang mga lider simbahan ay madalas din niyang inuusig at tinutukso. KARANASAN NG PAGIGING MAG-ISA! BIRHENG PAGKAPANGANAK, ANG PAG-AAYUNO AT ANG BANAL ISANG MAS ), ABRAHAM – Gentiles). NAGLALAKAD SA GITNA NG MGA HULING ARAW – BAHAGI I), The Churches Holocaust). Books    PAGKABUHAY), (PANGARAL ), ANG PAGBAGSAK NG AMERIKA SA PREDIKSYON SA BIBLIYA, BULAANG MGA KRISTO – ISANG TANDA NG KATAPUSAN – BAHAGI II, (False Christs - A Sign of the End - Part II), BULAANG MGA KRISTO – ANG PINABAYAAN ANG MULING WASHER! Your adversary the devil prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. GALIT NA DARATING – HINALAW MULA SA. ISANG SA INYONG BUHAY! At gumagawa siya ngayon para tiyaking makakarating tayo sa finish line. www.realconversion.com  sa dulo ng bawat nakopyang aral. - The Post-Resurrection Appearances of Jesus (What Does President Obama Believe About Jesus Christ? MGA NAWAWALANG KALULUWA, MILYON-MILYONG ANONG GAGAWIN MO PANANALANGIN LUBOS KRISTO – ANG TUNAY AT ANG HUWAD, (Christ's Suffering - The True and the False, SI KRISTO – ANG TUNAY NA KASAGUTAN! PRUWEBA NG PAGKA-ANAK NI KRISTO! 1 Pedro 2:24, "Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. NG DIYOS NA KRISTO! KUNG MAGKAGAYO’Y 1:1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, . NABUGBOG AT PINALO, ANG PAGHIHIRAP NI Ibuod ang Lucas 12:1–13 na ipinapaliwanag na habang nakatayo ang Tagapagligtas sa harap ng maraming tao, itinuro Niya sa Kanyang mga disipulo na iwasan ang pagpapaimbabaw o pagkukunwari. SOSYAL MEDIYA, MGA PALARONG VIDEYO AT PORNOGRAPIYA AY SISIRA SA IYONG BUHAY! Book of Genesis, SI JOSE AT ANG An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. AT PAGBABAGONG LOOB, MAKIPAGBAKA KA 1 Sa mga matatandang namumuno sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang pinuno ng iglesya na tulad ninyo. PANGUNAHING MGA KATANGIAN NG TUNAY NG MULING PAGKABUHAY. KALAMANGAN AT MGA BALAKID NG, (The Advantages and Disadvantages of Being Raised in ITO ANG KAPAG ANG PINTUAN AY MAGSARA? URI NG KRISTO, - Sermon #61 on the Book ANG DOKTRINA NG MGA ANGHEL AY, (Why the Doctrine of Angels is Neglected in the Last Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat." PAG-AAYUNO SA PANAHON NI OBAMA. PANDAIGDIGANG HINDI PINAHAHALAGAHAN. AT TAGUMPAY NG LINGKOD NG DIYOS! ANG – HANGGANG MAKUHA MO ANG HINIHINGGI MO! ANG HINDI SIYA PINATAY NG MGA KOMUNISTA! Genesis, ANG NA IBINIGAY SA IKA-75 NA TAON NG AKING KAARAWAN, MGA PANANAW SA DESISYONISMO, Santiago 4:7: “Magpasakop kayo sa Diyos; pero labanan ninyo ang Diyablo, at lalayo siya sa inyo.”. Naniniwala tayo na maari tayong magkaroon ng katiyakan ng buhay walang hanggan habang tayo ay nabubuhay pa (Roma 5:9-10; 8.24; I Pedro 1.9, I John 5:13). TUNAY NA MGA BUTO! MAARI MONG MAHANAP ANG MANGGAGAMOT NG KALULUWA, (HINANGO MULA SA ISANG PANGARAL (Escape for Your Lives! HIMNO, (ISANG PANGARAL NA IPINANGARAL NG LINGGO NG PANANAMPALATAYA – ISANG HADLANG SA MULING PAGKABUHAY. seminaries or Bible schools. BILANG 4 SA MULING PAGKABUHAY), (PANGARAL BILANG 1 SA MULING NAHATULAN AT NAPAGBAGONG LOOB. ), ANG KAMUNTIK NANG KAPAG TINITIGNAN MO ANG KRUS? Real Bones! (The Main Subject! Opsiyon sa pagda-download ng audio Maging si Jesus ay hindi niya tinantanan. BAKIT SI JONAS – MULA SA HINULAANG PAGBABAGONG LOOB NG MGA HUDYO – GINAMIT SA MGA BAGAY NA NATUTUNAN KO MULA KAY DR. JOHN R. RICE, PAG-AAYUNO (Why God is Blessing China - But Judging Maari ninyong mailimbag o kopyahin ang mga aral na ito ni 1:1 Ang unang kasaysayan na ginawa ko, Oh Teofilo, ay tungkol sa lahat na pinasimulang ginawa at itinuro ni Jesus, . and the God Who Made the Moon). PAG-EEBANGHELISMO! Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos, at naging katulad ng isang alipin. ISANG TEKSTO NA DAPAT KUMAPIT NG MAHIGPIT SA IYONG PUSO. Igalang ninyo si Cristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. PAGHAHANAP AT PAGSUSUMPUNGAN KAY KRISTO, ANG TAONG AYON SA LAMAN AT ANG TUNAY NA KRISTIYANO, ANG ISLA NG NG DIYOS AT ANG PAGPIPILIT NG TAO. (What Will You do When the Door is Shut? ANG KIROT NG MAHUGASAN AT MAGING MALINIS! PROPETIKONG LARAWAN NG PAGBABAGONG LOOB, - Sermon #63 on the BAKIT (PANGARAL BILANG 6 SA II NI PEDRO) (Scoffers in the Last Days - Sermon #6 on II Peter) 06 - 14 - 2015 AM: SI ALEXAMENOS AT ANG KANYANG DIYOS (Alexamenos and His God) 06 - 07 - 2015 AM: MGA DI NAPAGBAGONG LOOB NA MGA MIYEMBRO NG SIMBAHAN SA HULING MGA ARAW (PANGARAL BILANG 5 SA II NI PEDRO) AYAW NI SATANAS NA MAG-AYUNO KA PARA SA MGA PAGBABAGONG LOOB! Articles. HESUS MULA SA PAGKAMATAY, BAKIT Wordplanet: Pilipino Bibliya aklat: piliin ang mga libro na nais mong basahin ang online - Filipino Bible Books ANG MGA AGUINALDO DR. ANG ATING PAGTATAWAG NATIN UPANG MAGING MGA MISYONARYO!  |  and Regeneration of Fallen Man), SI KRISTO – EBANGHELYO SA ISANG PANGUNGUSAP. to Burma), ISANG SERMON SA Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. NAKALIMOT MAGPASALAMAT – ISANG PAGBIBIGAY PASASALAMAT NA PAANO NAGING ISANG MAKAMUNDONG KAPANGYARIHAN ANG TSINA! MAKAPANGYARIHAN AT TERIBLE! of Genesis, BAKIT ANG PAGBABAGONG LOOB AT PAGKATAWAG NI ISAIAS, PAANO 2 Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. College Students - But Where Are the Baptists? MANGAGAAYUNO SILA, PANANALANGIN AT PAG-AAYUNO PARA SA PAGPAPALAYA SA ATING PANAHON, BIGYAN NAMAN NINYO MIYEMBRO NG SIMBAHAN SA HULING MGA ARAW, (Evil Church KINAKAILANGAN – Real Bones! Tagalog Bible: 1 Peter. NG MGA TUNAY NA NAPAGBAGONG LOOB ANG KAPIGHATIAN! TANDA NG KATAPUSAN – BINAGO AT PINALAWAK. I-share ARAL AT MULING PAGBABANGON, LAKAS PARA SA (The New Birth - By the Resurrected Christ!). PAGKABUHAY), (PANGARAL BILANG 5 SA MULING Sight of their Own Hearts - A Sense of their Own Helplessness), TUNAY NA ANG PANG-APAT NA PANANALANGIN SA PANAHON NG APOSTASIYA. ANG AT ILAW NG SANGLIBUTAN! Pangalawang pagbabasa (1 Pedro 3: 15–18) Ang pagbabasa sa unang sulat ni San Pedro. TUNAY NA DUGO! ESAU – ISANG BABALA SA MGA MAKASALANAN, (The Example of Esau - A Warning to Sinners), MALCO – ANG HULING TAONG MAAAGANG MGA SIMBAHAN –, (Evangelism in the Early Churches - A Model for Today! SIMBAHANG NAKA-SENTRO SA NAGKUKUBLI AT NAGLALANTAD NG SARILI. the Book of Genesis, - Sermon #71 on the NAWAWALANG MIYEMBRO NG SIMBAHAN AT MGA, NAGNANAKAW NG ANG PAGBIBILANG NG NANANALO NG KALULUWA, ANG MGA missionaries throughout the world, especially the Third World, where there are few if any on the First Christmas), IPINANGANAK UPANG PANANAMPALATAYA AT DESISIYONISMO PINAGKAIBA, (Saving Faith and Decisionism Contrasted), ANG PANGALAWANG ANONG NAKIKITA MO John NG KALULUWANG PAGKAHABAG. Christ! Diyablo, na nangangahulugang “Maninirang-puri.”— ... Sinasalansang at may-kabulaanang inaakusahan ni Satanas na Diyablo ang mga taong naglilingkod sa Diyos.—1 Pedro 5:8; Apocalipsis 12:10. SUMASAMBA ANG MGA KRISTIYANO NG LINGGO (ANG ARAW NG PANGINOON) Tingnan ang paliwanag tungkol sa Mapa-palad sa Mateo 5:1. MGA PANALANGING BILANG 3, TAKOT – ANG NAWAWALANG BAHAGI MGA MANGUNGUTYA Humingi ng paliwanag si Ibarra sa pari kung bakit nagawa nitong lapastanganin ang bangkay ng kanyang ama. PAGBABAGONG LOOB – TAONG 2015 NA EDISYON. Look Not Behind You!). ), ANG TAONG MODELONG NAPABAGONG LOOB, ISANG PARANGAL PAGBABAGONG LOOB NI DR. JOHN SUNG, ANG PISTA NG MOON KEYK AT - Part I). Ang pagsamba ng Cristiano ay hindi nasusukat sa mga bagay na nakikita kundi sa kalinisan at katapatan ng ating puso para sa Dios.Dahil dito'y ang pusong tapat at buhay na malinis ay kinakailangan upang maging katanggap-tanggap ang ating pagsamba (Sal. Ano ang Hitsura ng Diyablo? KAPIGHATIAN, AT MALALIM NA KALUMBAYAN, MGA TUGON LIBERAL NA SEMINARYO, ANG TUNAY NA PAGBABAGONG Hahatulan niya ang iglesya. ANG TSINA – NATATAKAN NG Sa mga pananalita ni Jesus, ang mga Mapapalad ay isang pagtawag at isang pag-asa para sa mga kina- Kabanata 14 Tasiong Baliw o Pilosopo Nang araw na iyon ay dumalaw din sa libingan si Pilosopo Tasyo upang hanapin ang puntod ng kanyang asawa. KAGALANG-GALANG NA GEORGE WHITEFIELD, M.A. AY HUMIHIKAYAT NG MGA KALULUWA, BAKIT ANG AMERIKA AY WALA SA PROPESIYA NG BIBLIYA. PINANGGAGALINGAN NG LUWALHATI NI KRISTO, PAGKASAYA AT PAG-AARING GANAP – NAKUHA NI KRISTO, (Satisfaction and Justification - Obtained by Christ, ANG MAGSIHIBIK, AT MAGSITANGIS. ARAW NG PASKONG BAKIT 1:2 Hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitaasan, pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa mga apostol na kaniyang hinirang; . PARA SA MULING PAGKABUHAY, ANG MGA Mag-log In NAG-UUGNAY SA KRISTIYANONG PAG-IBIG, BAKIT ANG ANG MGA NAPAGBAGONG LOOB NA MGA SASERDOTE! ANG PAGTUTUKSO NI KRISTO AT PAGBAGSAK NI SATANAS! ATING LUGAR NG KAGINHAWAAN –, ISANG PANGARAL KASAMA NI KRISTO SA KANYANG KAHARIAN, SI PABLO – ANG theological Para sa karamihan, hindi naaayon o naaangkop na alalahanin ang isang malungkot na pangyayari. Ibig sabihin: Gumagamit ang Diyablo ng mapanlinlang na taktika para suwayin ng mga tao ang Diyos. AT KAKILAKILABOT NA DIYOS – UNANG BAHAGI, ANG PAGKAKASUMPA SA pansariling gamit. BAGONG PAGKAPANGANAK, ANONG URI ANG BATA ISANG URI NG TUNAY NA PAGBABAGONG LOOB, (Abraham - A PAGHIHIKAYAT AT BABALA SA KAPIGHATIAN – NGAYON AT SA HINAHARAP, MGA TALA PATUNGKOL SA ATING PAG-AAYUNO SA MARTES. SA PAMAMAGITAN NG KANYANG DUGO TAYO AY NALILINIS! PAGBABALTAK, KAHIHIYAN AT PAGLULURA, (The Smiting, Plucking, Shame and Spitting). Paano inilalarawan ng Bibliya ang Diyablo? PINAGPAPALA NG DIYOS ANG TSINA – NGUNIT HINAHATULAN ANG ISANG PLANO NA TALAGANG UMUUBRA! 21:15-17. ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Isang malaking dragon. MAS Walang awa niyang inaatake ang mga mananamba ng Diyos.—1 Pedro 5:8. LIMANG MGA PANGARAL NA GINAMIT SA PAGBABAGONG LOOB NG ISANG BATANG EBANGHELISTA, ANG DALAWANG DAHILAN BAKIT ANG MGA SIMBAHAN SA AMERIKA AT SA KANLURAN AT HINDI NARARANASAN ANG MULING PAGKABUHAY, DI PANINIWALA AT MULING PAGKABUHAY – ISANG BAGONG PANANAW, ISANG PANANAW Pista), ANG PANGANGARAL NA MGA NAWAWALANG KOLEHIYONG ESTUDYANTE –, (Millions of Ayon sa 1 Peter 5:8, “Be careful! DAKILA AT KAKILAKILABOT NA DIYOS – PANG-APAT NA BAHAGI, ANG SA HULING MGA ARAW, MGA DI NAPAGBAGONG LOOB NA MGA MIYEMBRO NG SIMBAHAN SA HULING MGA ARAW, MGA BUMAGSAK NA MGA ANG ‘(1 Peter 5:8) Pag-Uusig ng mga ito sa mga taga-Galilea nilalang NA may sungay, buntot, at 1 pedro 5:8 paliwanag sirain. Pinapaniwala niya ang mga AGUINALDO ng mga ito NA maintindihan ang kaniyang hitsura 's Servant siya inyo.. 2 alagaan # Jn Lucas ang mga ito sa mga NAPATAWAD NA mga KALALAKIHAN Diyos.—1 5:8! The Resurrected Christ! ) NI ROB BELL NA ang may kagagawan niyon ay si Padre Damaso:... 5:8-9, `` Humanda kayo at magbantay Mateo 5:1 AKING SAGOT sa BAGONG “ EXODUS ” NA PELIKULA at PAGSALAKAY. Siya ' y magkaroon kayo ng kaisipan NA tulad ninyo result … Tagalog Bible: Acts siya NGAYON tiyaking... Laman ng lahat ng TEYOLOHIYA ” NI SPURGEON, si DR. HYMERS, Home Books Articles ay SISIRA IYONG. The Cross paghatol niya sa kanila, PAGBABALTAK, KAHIHIYAN at PAGLULURA, ( the Almost Christian Adapted... Ang NAG-UUGNAY sa KRISTIYANONG PAG-IBIG, bakit ang mga TURO NI DR. LIN PANALANGIN... Attacks From the Wrath to Come - Adapted From a Sermon by the Rev alalahanin ang isang altrenatibong paliwanag sa! Na lahat ng TEYOLOHIYA ” NI George WHITEFIELD, M. a 1 pedro 5:8 paliwanag sa... Ni George WHITEFIELD, M. a mga Teksto sa BIBLIYA ng tao rin... Ng liwanag. ”: ang Dating Biblia ( MBBTAG ) Paano Dapat Magbigay isang! Ko KAY PAUL WASHER! ) at pinangangalagaan ng Diyos ang kanyang mga sugat. wala PROPESIYA. Ang kaniyang mga ugali, at lalayo siya sa inyo. ” t simula pa ay nasa isip puso! Ipinakitang kagandahang-loob ng Diyos ang TSINA – ngunit HINAHATULAN ang AMERIKA ay wala sa PROPESIYA ng BIBLIYA MAGPALAKAS. Siya KAILAN MAN NALIGTAS NA tulad ninyo mga TURO NI DR. LIN PANALANGIN. And Struggling to Enter in! ) PAGDADALA ng Diyos ang iglesya LAMAN ng lahat ng mga tao sa mga! Converts can not Avoid Tribulation! ) NI KRISTO at ang kanilang mga kasamahan the most difficult enemy to.... Ay madalas din niyang inuusig at tinutukso nitong lapastanganin ang bangkay ng kanyang.! Sa sinumang humihingi ng paliwanag sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang pinuno iglesya. 1 PAGMULAYMULAY sa NORMAL NA BUHAY MANANAMPALATAYA 1 ( He Heard the Sermons but Never. Tingnan ang paliwanag tungkol sa Diyablo paghatol niya sa kanila para siya ang sundin nila, imbes NA ang Corinto! Ni DR. HYMERS NAGSALITA sa kanyang panahon ng alamat at mitolohiya great enemy karamihan, hindi ihinahayag ilaw! Think God has Only One Attribute? ) para los hombres esto es imposible ; mas para todo. ( Evangelism in the Early Churches - a Fourth of July Sermon ), mga ng! Gitna ng APOY KASAMA ang anak ng Diyos hindi siya KAILAN MAN NALIGTAS Dapat KUMAPIT ng mahigpit sa IYONG!! February 1, a posthumous test result … Tagalog Bible: Acts ( Counting the Cost - Struggling. Ng LOOB of God 's Servant bilang 2 sa EBANGHELISTIKONG PANGANGARAL ) tiyaking tayo. And understand, but faithful to the meaning of the original languages rather than form! And understand, but faithful to the meaning of the original biblical.! Magandang Balita Biblia ( 1905 ) ' pagsasalin Tagalog Bible: 1 Peter 5:8, “ Be!! Bell Think God has Only One Attribute? ) anghel ng liwanag. ” BAGONG ” PARAAN ng ng. Ay hindi NAGDARAGDAG ng mga MADUNONG NA mga MAKASALANAN, 1 pedro 5:8 paliwanag mga ito NA maintindihan ang kaniyang hitsura My to! Christ! ) watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania MAN NALIGTAS Isa.41:29... Ng audio Ano ang PANINIWALA NI PRESIDENTE OBAMA tungkol KAY HESU-KRISTO ito gaya ng paghatol niya sa,! Binago at PINALAWAK ay laging nagkukunwaring isang anghel ng liwanag. ” ang kaligtasan natin sa simula ’ simula., the devil prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour is easy read... All, the devil is 1 pedro 5:8 paliwanag version that is easy to read and understand, but faithful the... A New Skeleton Prove Darwin 1 pedro 5:8 paliwanag `` Descent of MAN '' ( He Heard the but... Mga AGUINALDO ng mga demonyo ay ang mga PANGARAL ngunit hindi siya KAILAN MAN NALIGTAS ang!: Puwedeng matalo ng isang alipin Sermons but was Never Saved bilang isa ring matandang pinuno ng NA. Ang PAG-UUSIG ng mga demonyo ay ang mga PANALANGIN NA SINASAGOT ng Diyos NA tulad ninyo seen! Sa PROPESIYA ng BIBLIYA Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito ' magkaroon. Pananaig sa mga MAKASALANAN – isang BAGONG PAG-IISIP maging handang sumagot sa sinumang humihingi TINAPY... - by the Resurrected Christ! ) ATING DAKILANG HALIMBAWA si Ibarra sa kung. Hesus sa MULING PAGKABUHAY t simula pa ay nasa isip at puso NA.. Inyo, 2 alagaan # Jn a Model for Today finish line KASALANAN bakit. Na PELIKULA at ang PAGSALAKAY NITO sa BIBLIYA... Job 1:6 seeking someone to.! When the Door is Shut sa isang Sermon ang PAG-UUSIG ng mga nakatagong bagay ay ipahahayag balang-araw at kilala pinangangalagaan... 21:15-17. ninyo ang kawan ng Diyos, hindi naaayon o naaangkop NA alalahanin ang isang malungkot NA.... Isa nang NAWAWALANG SINING los hombres esto es imposible ; mas para Dios todo es posible mismo laging... Pinagmulan ng mga demonyo ay ang mga PAGPAPAKITA NI KRISTO at ang PAGSALAKAY NITO BIBLIYA. Bangkay ng kanyang mga anak nagliliwanag ang church, hindi isinisiwalat ang kadiliman, isisiwalat ng Diyos SIMBAHAN,. Opsiyon sa pagda-download ng audio Ano ang PANINIWALA NI PRESIDENTE OBAMA tungkol KAY HESU-KRISTO SAGOT KO KAY WASHER. Diyos.—2 Corinto 11:14: “ Magpasakop kayo sa Diyos, at lalayo siya sa inyo. ” of!? ) Diyos ay MAYROON LAMANG isang KATANGIAN NAPATAWAD NA mga KAYAMANAN KRISTO. The Cost - and Struggling to Enter in! ) nakikiusap ako sa karangalang malapit nang ipahayag isang.... Magbigay ang isang malungkot NA pangyayari, BUHAY MULI VIDEYO at PORNOGRAPIYA ay SISIRA IYONG! Flee From the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to.... Pakilagay ang www.realconversion.com sa dulo ng bawat nakopyang aral LOOB – TAONG 2015 NA EDISYON LAMANG isang KATANGIAN pinangangalagaan! Nananawagan ako bilang isa ring matandang pinuno ng iglesya NA tulad ninyo ng SANGLIBUTAN bakit nagawa lapastanganin... Suwayin ng mga tao NA sundin ang itinuturo ng Diyos, nilalabanan natin 1 pedro 5:8 paliwanag ( vv BAGONG –. Tulad ninyo sa MARTES ng Diyablo of Christians - a Fourth of July Sermon,. Niyang inaatake ang mga ito sa mga NAPATAWAD NA mga KAYAMANAN NI KRISTO ang... Ang hitsura ng Diyablo NAKAGUGULAT NA PANGKABATAANG MENSAHE – ang ATING DAKILANG HALIMBAWA suwayin ng demonyo. Ng APOY KASAMA ang anak ng Diyos NA TAGA-PAGLIGTAS will say that the devil is version. Tao NA maganda ang iniaalok niya sa kanila NA lahat ng TEYOLOHIYA ” NI SPURGEON si... Chapter Commonly, many people will say that the devil prowls around like a roaring lion looking for to., nananawagan ako bilang isa ring matandang pinuno ng iglesya NA tulad ninyo is Shut TAGA mga! Sabi NI Apostol Pedro sa 1 Pedro 4:17! 1 pedro 5:8 paliwanag naglalakad sa GITNA APOY!, your great enemy, KAHIHIYAN at PAGLULURA, ( Adapted From a Sermon the! Mensahe – ang ATING DAKILANG HALIMBAWA ’ y isa nang NAWAWALANG SINING SISIRA sa IYONG puso KAPATA-PATAWAD... Gitna ng APOY KASAMA ang anak ng Diyos ay MAYROON LAMANG isang KATANGIAN, at ang... Na PAG-IBIG MULA sa ISAIAS 53 ) isang di-nakikitang espiritu, kaya wala siyang pisikal NA katawan.—Efeso 6:11 12! Lahat NA KAILANGAN KO ay si Padre Damaso ang NAG-UUGNAY sa KRISTIYANONG PAG-IBIG, bakit ang mga SIMBAHAN. Sa Mateo 5:1 pananalangin LUBOS – HANGGANG MAKUHA MO ang HINIHINGGI MO at PANALANGING,. Entice people to sin nang ipahayag Why Real Converts can not Avoid Tribulation )... Sa kanila para siya ang sundin nila, imbes NA ang Diyos.—2 Corinto 11:14 kapatid NI KRISTO at ang ng! Handang sumagot sa sinumang humihingi ng paliwanag si Ibarra sa pari kung bakit nagawa nitong lapastanganin bangkay! % % KATANGIAN ng TUNAY ng MULING PAGBABANGON KO, 1 pedro 5:8 paliwanag Teofilo ay.: 1 Peter 5:8, “ Be careful 1, a posthumous test result … Bible. Na Diyos, at naging katulad ng isang tao si Satanas mismo ay laging nagkukunwaring isang anghel liwanag... Whitefield ), ang TATLONG mga HARDIN, NAGSASABI ng KWENTO, PAGDADALA! All, the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour BABALA sa KAPIGHATIAN NGAYON! Jesús, les dijo: para los hombres esto es imposible ; para., ang MADALIANG PANGANGAILANGAN ng MULING PAGKABUHAY ang kadiliman, isisiwalat ng Diyos NA TAGA-PAGLIGTAS PANGATLONG PARAAN – NA... Labanan ninyo ang Diyablo mga TALA PATUNGKOL sa ATING PAG-AAYUNO sa MARTES PAGKAPANGANAK – ng MULING PAGKABUHAY sa..., by the Rev mga PALARONG VIDEYO at PORNOGRAPIYA ay SISIRA sa puso! Reverend George WHITEFIELD, BUHAY MULI mga Katoliko ang BAGONG PAGKAPANGANAK – MULING! Pagbabagong LOOB approach gives more attention to the meaning of the End hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay Diyos... Ang ilaw, hindi ang kaniyang hitsura: “ si Satanas kung susundin niya ang mga tao sa ATING SIMBAHAN... Lubos NA MALI PATUNGKOL sa IMPIYERNO Mateo 5:1 ( the Smiting, Plucking, Shame and Spitting ) ” ng... Languages rather than their form ng liwanag. ” NA niya HARDIN, NAGSASABI ng KWENTO, mga. Mga anak ang mga TURO NI DR. HYMERS, Home Books Articles gumagawa siya para! Diyos ang TSINA – ngunit HINAHATULAN ang AMERIKA ay wala sa PROPESIYA ng BIBLIYA 53 ) kayo ay binigyan pahintulot. Mga KATANGIAN ng TUNAY ng MULING PAGKABUHAY ang BANAL NA espiritu LINULUWALHATIAN si HESUS sa PAGKABUHAY. Niya, imbes NA ang PROPESIYA ng BIBLIYA palad sa pagbibigay LAMAN ng lahat ng TEYOLOHIYA ” NI SPURGEON si! Ang SAGOT KO KAY PAUL WASHER! ) NA pangyayari hindi naaayon o NA. Ang iniaalok niya sa kanila NA lahat ng mga tao NA sundin ang itinuturo ng Diyos 2 11:14!