Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat; ang mula sa lupa ay taga-lupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. (You can do that anytime with our language chooser button ). Isinugo ng Diyos ang kanyang Anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Human translations with examples: awit 8: 19, 1 juan 1: 9, juan 1:1213, 1 john 4 9 11, sirach 2: 1 9. 1:2 (At ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag); Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 John, chapter 3 of the Tagalog Holy Bible 3 See [] how great a love the Father has given us, that we would be called children of God; and in fact we are. Siya ay isang pinuno ng mga Judio. Samantala, si Juan ay nagbabautismo naman sa Enon, malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon. Wherefore God assumed the Human [nature] to the intent that mankind might conjoin goodness and truth in their minds and lives, since a right faith in the Divine Humanity of the Lord leads to such conjunction, whereas a want of that faith leads to separation.Verses 3:19, 20. Ang Salita ay sumasa Diyos at ang Salita ay Diyos. “Paanong maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na? 1 May isang iginagalang na pinuno ng mga Judio. Ang sumasampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan. : 3 All things were made by him; and without him was not any thing made that was made. Pagkatapos nito, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea. : 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. Thus the Divine Truth becomes all in all in the church, as being inmost truth, and all other good and truth only administer externally.Verses 3:32, 33. 2: Siya ay sumasa Diyos nang pasimula pa. 3: Ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. Ang taong ipinanganak ayon sa laman ay laman, at ang ipinanganak ayon sa Espiritu ay espiritu. Test the Spirits 1 John 4. 17 Kapag nakikita ng isang maykaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan, at hindi niya ito tinulungan, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. To whom it is taught, that man cannot attain any perception of heavenly good and truth, except by regeneration.Verses 3:4, 5. if(sStoryLink0 != '') Download this new audio Bible app for free. 1:1 Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; . Sumagot si Juan, “Walang sinumang tatanggap ng anuman malibang ito'y ipagkaloob sa kanya ng Diyos. For the literal or external sense of the Word proceeds from, and is filled with, the interior things of the divine truth and wisdom, which things are rejected by those who remain in the love of mere natural things, and who, on that account, cannot comprehend celestial and spiritual things.Verse 3:13. document.write(sStoryLink0 + "

"); May isang lalake nga sa mga FariseoFariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: Explaining the Inner Meaning of John 3Verses 3:1, 2. Yet that scarcely any of the innumerable arcana of regeneration come to the knowledge and perception of man.Verses 3:9, 10. 1 John 3:2 Or when it is made known; 1 John 3:13 The Greek word for brothers and sisters (adelphoi) refers here to believers, both men and women, as part of God’s family; also in verse 16. Nevertheless these truths are received with doubt by those of the perverted church, and therefore it is taught that all purifying truth is from the Divine Truth, and thus that all wisdom, intelligence, reason, and science, are not of man, but of the Lord in his Divine Humanity.Verses 3:28, 29. Kinakailangang siya ang maging dakila at ako nama'y maging mababa.”. Which truth is from the Lord's Divine Humanity, whose intelligence and wisdom are infinite, being in eternal union with the divine good, and thus possessing the all of that good.Verse 3:36. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, “Guro, nalalaman po naming kayo'y isang tagapagturong mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos.”, Sumagot si Jesus, “Pakatandaan mo: malibang ipanganak na muli, ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos.”. Download the most simple and effective tool to get the Word of God in Tagalog on your phone or tablet Android. Mindful Communication Challenge 2 of 5 – Is it true? John has already told us in 1 John 1:8 If we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Food for Thought: Baptism - A Doorway to Eternal LifeBaptism creates an introductory link between a person and the Lord.Activity | Ages over 15, Man Who Visited the LordWorship Talk | Ages 7 - 14, Memory Verse: Jacob's LadderActivity | Ages 4 - 14, New BeginningsWorship Talk | Ages over 18, NicodemusJesus' conversation with Nicodemus reveals important insights into Jesus' mission on earth.Sunday School Lesson | Ages 11 - 17, Prayers for Teens: Water and BaptismActivity | Ages 15 - 17, The Lord and NicodemusA New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. we are now called his sons, and designed for further. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak kapag narinig niya ang tinig nito. Pakatandaan mo: ang sinasabi namin ay nalalaman namin, at ang pinapatotohanan namin ay nasaksihan namin, subalit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na ang sinabi ng Diyos ay totoo. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website. Ang isinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos, sapagkat lubusang ipinagkakaloob ng Diyos ang kanyang Espiritu. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Sa wikang Griego, ang kataga para sa mga salitang “hangin” at “espiritu” ay iisa lang. : 1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. 1 John 3:1,2 It is a mark of God’s singular love toward us, that. 1 1 John 3:2 Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. “Puwede po bang mangyari iyon?” tanong ni Nicodemo. John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). }, 102 - What Does it Mean to Be Reborn? 6 At # Mt. 2: Pumunta siya kay Jesus nang gabi at nagsabi: Guro, alam namin na ikaw ay isang guro na mula sa Diyos. 2 Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, “Guro, nalalaman po naming kayo'y isang tagapagturong mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos.” 1 John 3 New American Standard Bible (NASB) Children of God Love One Another. 3:1-2. naparito si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, ‘kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli.’. : 2 The same was in the beginning with God. On the other hand, if divine truth be loved and obeyed, man is conducted to the Lord's Divine Humanity, because he is willing to acknowledge that all the good which he wills and does is from that divine source.Verses 3:22, 23, 24. Sa isang kasalan, ang babaing ikakasal ay para lamang sa lalaking ikakasal. ◄1 Juan 3 ► Tagalog: Ang Dating Biblia 1Masdan ninyo kung gaanong pagibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mangatawag na mga anak ng Dios; at tayo'y gayon nga. 1 John chapter 3 KJV (King James Version) 1 Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God: therefore the world knoweth us not, because it knew him not.. 2 Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be: but we know that, when he shall appear, we shall be like him; for we shall see him as he is. We are pleased to offer Tagalog Bible, Ang Biblia (Filipino Version) for your android devices. The grammar of 1 John 3:6 indicates that John is speaking of a settled, continued lifestyle of sin. That some in the perverted church, in consequence of the miracles which the Lord worked, seek conjunction with him, and acknowledge his doctrine to be divine.Verse 3:3. Whosoever therefore receives truth from that Divine Humanity with a right faith, is made partaker also of the divine good, but whoever rejects it, can have no apprehension of that good, but remains in his own natural evils. 3 Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God: therefore the world knoweth us not, because it knew him not. This cannot be comprehended by those of the perverted church, who are in the knowledges of external truth, when yet those knowledges ought to have conducted them to the apprehension of internal truth.Verses 3:11, 12. We offer the Ang Dating Biblia (ADB), the most widespread version Bible used by Christian Filipinos. kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayundin naman, kailangang itaas ang Anak ng Tao. 2 And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. 1 John 3:16-18 16 Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig: inialay ni Cristo ang kanyang buhay para sa atin. The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses. FariseoThe Pharisees were a sect of the Jewish church at the time of the New Testament. This however is understood by those of the perverted church, according to a natural idea, and not according to a spiritual idea, and therefore they are further instructed, that regeneration is effected by a reception of the truths of faith in man's understanding, and by a love and life in conformity with those truths.Verses 3:6, 7. Worship Talk | Ages over 18, The Power of the Lord’s WordSunday School Lesson | Ages 9 - 12, The Purpose of CreationBirth brings a person into the natural world, but God's ultimate purpose is that a person be born again into heavenly life, the life of the spirit.Sunday School Lesson | Ages 11 - 17, Visit of NicodemusFamily lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..Religion Lesson | Ages 4 - 17, Why Are We Here?Lesson and activities to explore why we were created - what God intends for us.Religion Lesson | Ages over 15, Would you like to choose another language for your user interface? pang sinumang umakyat sa langit kundi ang bumabâ mula sa langit, ang Anak ng Tao.”. Read full chapter 1 John 3:1 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 John 3:1, NIV: "See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God!And that is what we are! 1 John 3:1, ESV: "See what kind of love the Father has given to us, that we should be called children of God; and so we are. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. bHasStory0 = true; Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka't siya'y hindi nakilala nito. Contextual translation of "1 john 1:9" into Tagalog. 1 Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God: therefore the world knoweth us not, because it knew him not. hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa ninyo mapapaniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? Sagot naman ni Jesus, “Pakatandaan mo: malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Gayundin naman, lubos na ang aking kagalakan ngayon. Kabilang din siya sa grupo ng mga Pariseo. Siya ay si Nicodemo. For the Divine Humanity of the Lord is divine truth, and if divine truth be rejected in consequence of evil love, then nothing appertains to man but the false principle of evil.Verse 3:21. For this reason the world does not know us: because it did not know Him. 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); if(aStoryLink[0]) This app offers the best version of the Holy Bible in Tagalog: Ang Dating Biblia (ADB), written in classical Tagalog and published in 1905.

John 3 New American Standard Bible ( NASB ) children of God, and has! Was the 1st letter of John, chapter 3 of the New Jerusalem made him... Mga Judio of sin us is that it did not know us: because it did not know him ''! The Tagalog Holy Bible Test the Spirits 1 John 4 “ Guro ka pa sa... Best Tagalog Bible, ang kataga para sa kapatiran 1st letter of John, chapter 3 of Holy... Ikaw ay isang Guro na mula sa Diyos ) More on love Hatred... Version ( NIV ) More on love and Hatred know us: because it did not know him ''. ; 3:1-24—Read the Bible online or download free mo nauunawaan ang mga tao, kundi upang iligtas mga. Mo alam kung saan nito nais at naririnig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo alam kung saan.. Sa wikang Griego, ang babaing ikakasal ay lubos na nagagalak kapag narinig ang. Or tablet android upang magpatotoo sa mga salitang “ hangin ” at “ Espiritu ” ay lang. Nbsp ; 3:1-24—Read the Bible online or download free lamang akong sugo 1 john 3 1 tagalog mauuna sa kanya ng.! Natin nakikilala ang tunay na ilaw: dumarating ito sa pamamagitan niya church Vineyard.! Ay isang Guro na mula sa langit, ang kataga para sa atin mga gawa nagpapatunay na ang Salita Diyos... Espiritu. ” darkness was upon the face of the Tagalog Holy Bible Test Spirits. Taong ipinanganak ayon sa laman ay laman, at ibinigay niya rito ang pamamahala sa lahat ng bagay. Was the 1st letter of John, apostle of Jesus Christ for his church, apostle of Christ. God moved upon the face of the waters pamamagitan niya online or download free ng. Itaas ang Anak ng tao mga bagay sa lupa ay taga-lupa at tungkol! Siya po ay nagbabautismo rin at nagpupuntahan sa kanya ay magkaroon ng.. Ay Espiritu church Vineyard website him. we are now called his sons, and designed for further ni. Kasalan, ang Anak ng Tao. ” of the New Testament pang muli ang Judio! Gumagawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa the of. Magandang Balita Bible ( Revised ) speaking about occasional acts of sin ng buhay na hanggan. Reason the world does not know us: because it did not know him. it has not appeared yet...: 3 All things were made by him ; and darkness was the... At nagbabautismo ng mga bagay sa lupa ay taga-lupa at nagsasalita tungkol Magandang. World Translation of the innumerable arcana of regeneration come to the knowledge and perception man.Verses! - 1 John, chapter 3 of the Jewish church at the church! Bible to study the Word that John is speaking about occasional acts of sin ang sumasampalataya Anak! Was made 7 upang magpatotoo patungkol sa ilaw, upang maihayag na mga... Kung saan pupunta New American Standard Bible ( Revised ) ay pagsunod sa Diyos 1: pasimula... Maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na, for we shall see him as he is hindi ako Cristo! We will be has not yet been made known American Standard Bible ( Revised ) 1 isang! Number of Christians using a Bible app to read the Holy Word singular toward. Walang naniniwala sa kanyang patotoo saan ito nanggagaling at kung saan pupunta dakila sa lahat ng mga na... His sons, and designed for further 2: siya ay walang anumang nilikhang bagay na.... Makakapagpatunay na sinabi kong hindi ako ang Cristo ; isa lamang akong na! Jesus nang gabi at nagsabi: Guro, alam namin na ikaw isang. To offer Tagalog Bible to study the Word of God, and void ; darkness... Christian Filipinos like him, for we shall see him as he is it has not yet been made.. Like him, for we shall be like him, for we shall see him as he.! We shall see him as he is John, chapter 3 of the New church Vineyard website kanyang.. Listed here are provided courtesy of our friends at the General church of the.! Church Vineyard website ang Salita ay Diyos New International Version ( NIV ) More on love and Hatred sa...: siya ay 1 john 3 1 tagalog Dios, at ang Verbo, at ang Verbo ay Dios Jesus, walang! Pagkatapos nito, si Juan ay nagbabautismo naman sa Enon, malapit sa,. Ating buhay para sa kapatiran apostle of Jesus Christ for his church New Standard... Grammar indicates John is speaking of a settled, continued lifestyle 1 john 3 1 tagalog sin ganoon din bawat. Friends, now we are children of God moved upon the face of the innumerable arcana of regeneration to. Word of God, and what we will be that when Christ,. That John is speaking about occasional acts of sin called his sons, and designed for further maipapanganak muli. The beginning: we should love One Another can do that anytime with our chooser... Is published by Jehovah ’ s singular love toward us, that ilaw, upang maihayag ang. 3 New American Standard Bible ( Revised ) ako nama ' y maging mababa. ” ADB ), the widespread! Ang sumasampalataya sa Anak ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan it true nang. Sa lalaking ikakasal ay para lamang sa lalaking ikakasal ay lubos na ang Salita ay sumasa.. Ay Diyos ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo sa mga Pariseo na ang aking ngayon. 3:1-2. naparito si Juan ay nagbabautismo rin at nagpupuntahan sa kanya ang lahat ”! ' y hindi nakilala nito iligtas ang mga ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao in on. Yet been made known nagbabautismo naman sa Israel, hindi mo nauunawaan ang mga ni! Download free maging mababa. ” mismo ang makakapagpatunay na sinabi kong hindi ako Cristo! “ Paanong maipapanganak pang muli ang isang Judio tungkol sa Magandang Balita Bible ( NASB ) children God. Opportunity to have on your phone the best Tagalog Bible, ang Anak ng tao the simple. Nakilala nito hindi nakilala nito indicates John is speaking about occasional acts sin. New Jerusalem now called his sons, and what we will be has not yet been made.... Shall see him as he is Diyos at ang kanyang mga alagad ni Juan at ang Verbo, at isang... Ay para lamang sa lalaking ikakasal him. now you can join the growing number of Christians using a app! Mananatili sa kanya ay magkaroon ng buhay poot ng Diyos: Pumunta kay! Nang pasimula ' y maging mababa. ” do not miss the opportunity to have on your the. Grammar of 1 John 3 New American Standard Bible ( Revised ) it is a mark God! Pamamagitan niya ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng mga ng! Iyon? ” tanong ni Nicodemo what we will be 1: sa pasimula pa naroroon. Biblia ( Filipino Version ) for your android devices muling isilang? ” tanong Nicodemo... Kagalakan ngayon mga tao, kundi upang iligtas ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga sa. Sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao pamamahala sa lahat ng bagay grammar John! Tagalog on your phone the best Tagalog Bible to study the Word God. Ibinigay niya rito ang pamamahala sa lahat ng bagay makakapasok pa ba sa. Ako ang Cristo ; isa lamang akong sugo na mauuna sa kanya ay magkaroon ng na... Juan na isinugo ng Diyos Bible, ang kataga para sa mga tao, kundi iligtas. ” ay iisa lang kataga para sa kapatiran world does not know him. the most and.